រ៉ាស តំពួន

ហោក រ៉គ់ ទី ម៉ុត អាន  ហៃ រ៉ាស តំពួន  ពឹង ចារ អា ។ ចារ អា អន់ដីស អ្លុ ណាំង ផាប់ ឡាក់ ចឹង តង័ អន់ដីស ហៀន អាន តំពួន ពួយ ផាប់ អៀង នែវ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ អង់គុន ប៉ានឹរ តំពួន ឡាក់កា ផាប់ រ៉ាន់ដាប់ ប៉ានឹរ តំពួន លូ ផាប់ រ៉ះ ឡឹង សារ អន់ទៀគ ៗ អៀង ណាវ្គ ។

The content of this website was produced by International Cooperation Cambodia (ICC) and is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please enjoy your visit.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.