រ៉ាស តំពួន

ហោក រ៉គ់ ទី ម៉ុត អាន  ហៃ រ៉ាស តំពួន  ពឹង ចារ អា ។ ចារ អា អន់ដីស អ្លុ ណាំង ផាប់ ឡាក់ ចឹង តង័ អន់ដីស ហៀន អាន តំពួន ពួយ ផាប់ អៀង នែវ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ អង់គុន ប៉ានឹរ តំពួន ឡាក់កា ផាប់ រ៉ាន់ដាប់ ប៉ានឹរ តំពួន លូ ផាប់ រ៉ះ ឡឹង សារ អន់ទៀគ ៗ អៀង ណាវ្គ ។

Literacy Books

ផាប់ ហៀន

Story Books

ផាប់ អញ់ស៊ែ ម៉ាមន

Culture and Social Studies

សាំងខុំ ម៉ោហ លូ សារ សាំងគុំ

Life Skills and Health

កាន អ្វៃ កោប លូ សុកផាប 

Bilingual Books

ផាប់ ពៀរ ប៉ានឹរ

ផាប់ រ៉ាន់ដាប់ ប៉ានឹរ

   

Creative Commons LicenseThe content of this website was produced by International Cooperation Cambodia (ICC) and is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please enjoy your visit.

ICC - International Cooperation Cambodia