ធនធានទំពួន

សូមស្វាគមន៍ចំពោះការអានទំពួន ។នៅទីនេះ អ្នកអាចស្វែងរកសៀវភៅ ដើម្បីជួយអ្នករៀនភាសាទំពួន តាមរយៈសៀវភៅជាច្រើន និងពត៌មានផ្សេងៗទៀត ។

Literacy Books

សៀវភៅសិក្សា

Story Books

សៀវភៅរឿង

Culture and Social Studies

វប្បធម៌ និង សិក្សាសង្គម

Life Skills and Health

បំណិនជីវិត និង សុខភាព 

Bilingual Books

សៀវភៅពីរភាសា

វចនានុក្រម

   

Creative Commons LicenseThe content of this website was produced by International Cooperation Cambodia (ICC) and is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ICC - International Cooperation Cambodia