វប្បធម៌ និង សិក្សាសង្គម

Downloads: 
 • File icon ចំរៀងសិក្សា ភាសាទំពួន
  Download View1.03 MB
 • File icon ការរៀបអាពាហ៌ពិពាហ៌ ជនជាតិទំពួន
  Download View4.18 MB
 • File icon ការធ្វើចំណាកស្រុក
  Download View9.63 MB
 • File icon នរណាអាចជួយអ្នកបាន
  Download View4.29 MB
 • File icon ការយល់ដឹងពីយេនឌ័រ
  Download View2.18 MB
 • File icon យល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
  Download View6.07 MB
 • File icon គួរជួយចែករំលែកការាងារគ្នា
  Download View5.55 MB
 • File icon ពិធីសែនកំពង់ទឹកជនជាតិទំពួន
  Download View1.63 MB
 • File icon ឧបករណ៍ភ្លេងជនជាតិទំពួន
  Download View2.15 MB
 • File icon សៀវភៅឧបករណ៍នេសាទជនជាតិទំពួន
 • File icon ប្រវត្តិលោកតាកាដិត
  Download View1.55 MB
 • File icon សៀវភៅណែនាំពីរបៀបវាយគងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
  Download View1.26 MB
 • File icon Tampuan thankful ceremony
  Download View3.23 MB
 • File icon សៀវភៅសម្បថសច្ចារជនជាតិទំពួន
 • File icon សៀវភៅយល់ដឹងពីសិទ្ធិមនុស្ស
  Download View7.47 MB
 • File icon SS016 - ស៊ិត មួត សាស្វា លូ កាន ត្រគ់ តង័ រ៉ាំងហៃ សាស្វា
  Download View2.15 MB

ចុចលើគំរប ដើម្បីបើកអានសៀវភៅ

Tampuan Song Book (SS001) Tampuan Wedding (SS002) Away from home (SS003) Who can help me (SS004) Gender (SS005) Traffic (SS006) You Should Share Work Together (SS007) Bathing place ceremony (SS008) Tampuan Musical Instruments (SS009) Tampuan Fishing Instruments (SS010) Grandfather Kadith history (SS011) Gong Playing Guide (SS012) Tampuan thankful ceremony (SS013) Tampuan swearing book (SS014) Human Rights (SS015) Child rights and responsibility of the child (SS016)

floorStudents.jpg