សៀវភៅពីរភាសា

បញ្ជីសៀវភៅទាំងនេះ គឺមានពីរភាសា ទំពួន-ខ្មែរ  

Tampuan Wedding (SS002)
Hygiene
You Should Share Work Together (SS007)
Tampuan Musical Instruments (SS009)
floorStudents.jpg